Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Start 2 Finish

Laatst bijgewerkt op 3-12-2023

1. Definities

a. Stichting: Stichting Start 2 Finish, gevestigd te Junostraat 9, 6446RG Brunssum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85388106.

b. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Stichting Start 2 Finish.

c. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Stichting en de Klant met betrekking tot de verkoop en levering van boeken.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Stichting en de Klant.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Bestellingen

a. Alle aanbiedingen van de Stichting zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

b. De Stichting behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden aan de bestelling te verbinden.

4. Prijzen en Betaling

a. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld.

b. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

c. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Stichting gerechtigd de bestelling te annuleren.

5. Levering

a. De Stichting streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter indicatief.

b. De Stichting is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar invloedssfeer liggen.

c. Risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

6. Herroepingsrecht

a. De Klant heeft het recht de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden.

b. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant.

c. Indien de Stichting reeds betalingen heeft ontvangen, zal zij deze binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten terugbetalen.

7. Garantie

a. De Stichting staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

b. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de Stichting te worden gemeld.

8. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

b. De Stichting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

9. Overmacht

a. In geval van overmacht is de Stichting niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.

b. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en invloedssfeer van de Stichting die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10. Geschillen

a. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de Stichting en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd.

Door het plaatsen van een bestelling bij Stichting Start 2 Finish verklaart de Klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.