Geplaatst op Geef een reactie

Zeven redenen om juist God te gaan prijzen in een crisis

Donderdag 12 maart bevond ons land zich van de ene op de andere dag in een crisis nadat Mark Rutte verregaande maatregelen afkondigde om het virus te bestrijden. In 2 kronieken 20 lees je ook over een crisis waar koning Josafat en zijn land Juda zich in bevond van de een op andere dag. Op een dag hoorde hij dat de Moabieten en de Ammonieten, samen met een deel van de Meünieten, tegen Josafat ten strijde trokken. Er staat dat Josafat hevig schrok, en dat is okay. Ook wij mogen hevig schrikken van een crisis. De vraag is, wat we er na doen. Josafat besloot om de HEER om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de HEER om raad te vragen. In het hoofdstuk wordt beschreven hoe deze samenkomst verliep en lofprijs is hier de sleutel tot de overwinning. Ze gingen juist God prijzen in een crisis en hier haal ik daarom ook zeven redenen uit waarom ook wij juist nu God zouden moeten prijzen te midden van de Corona crisis.

1. Ga in een crisis God prijzen om wie Hij is!
 Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Josafat naar voren en zei: ‘HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. 2 Kronieken 20:5-6
Josafat begint niet meteen zijn probleem aan God te vertellen, nee, hij vertelt eerst zijn probleem hoe groot zijn God is. Wij zijn vaak geneigd, om God eerst ons probleem te vertellen.
Maar, misschien vraag je je af. Heeft God onze lofprijs nodig. Is hij onzeker over zichzelf dat hij iedere keer van ons moet horen hoe groot hij is? Dat Hij opgebouwd moet worden te midden van een crisis door onze lofrpijs? Nee, we prijzen God niet omdat hij dat nodig heeft, maar omdat wij dat nodig hebben. Door God lof te prijzen, te zingen van zijn grootheid, liefde, trouw, genade, goedheid etc wordt ons geloof in wie God is opgebouwd. We hoeven God niet te herinneren aan wie hij is als of hij vergeet wie hij is, maar wij hebben het wel nodig om er steeds waar aan herinnerd te worden dat hij de God in de hemel is, en dat hij heerst over de koninkrijken van alle volken. Dat in zijn hand alle macht en kracht blesloten liggen, en dat niemand zich te hem kan verzetten.

2. Ga in een crisis God prijzen om wat Hij heeft gedaan

U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. 2 kronieken 20:7 

Josafat prijst God hier om wat hij eerder voor zijn volk heeft gedaan en dat Hij eerder vijanden voor hen heeft verslagen en dat dit land dat nu door oorlog bedreigd word, aan de nakomelingen van Gods vriend abraham gegeven  is. God, u bent niet alleen goed, groot en trouw, maar u heeft zoveel gedaan waarin u dat heeft doen laten blijken. Hoe vaak, zijn we gericht op dat wat we niet hebben, om datgene wat God nog moet doen in ons leven, dat wonder dat we nog nodig hebben, die voorziening, die genezing, dat we vergeten God te danken voor alles wat hij al in ons leven heeft gedaan. In plaats van dit is niet goed, dat kan beter, ga god prijzen om wat hij al gedaan heeft in je leven. Lofprijs is niet afhankelijk van ons gevoel, van onze omstandigheden. Dan zouden we God alleen maar prijzen als we ons goed voelen, als er geen wolkje aan de hemel is. Maar lofprijs is juist een geweldig wapen, juist als je gevoel je bedrukt, geen zin hebt om naar de kerk te gaan, de problemen je te veel worden. Juist dan! God prijzen is niet opgeven. Als de duivel je neerhaalt, en je stopt met God prijzen, dan geef je op! Dan zeg je eigenlijk, dat God niet meer groot is, niet meer goed is, niet meer trouw is. Maar als je God blijft prijzen, ook al lig je op de grond, en je staat op, wordt neergehaald, en blijft God prijzen. Dan zal het een wapen zijn waarmee je elke onderdrukking van de vijand over je leven zal breken.

3. Ga in een crisis God prijzen om Zijn beloften
 Zij gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijdden met de woorden: “Wanneer enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen – in deze tempel immers woont uw naam – en u in onze ellende aanroepen, aanhoor ons dan en kom ons te hulp.” Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab en het Seïrgebergte, de gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken, en die zij daarom voorbijgetrokken zijn en niet hebben vernietigd. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven! God, straft u hen af. 2 Kronieken 8-11

Deze samenkomst was in de tempel en Josafat proclameert de belofte die God over diezelfde plaats heeft uitgesproken. God, u heeft zelf gezegd dat als onheil ons treft, het straffende zwaard ( en er komt een zootje onheil en een heleboel straffende zwaarden op ons af), dat als wij samenkomen in deze tempel en uw om hulp vragen, dat U ons te hulp zult komen. Heer U heeft het beloofd, en ik geloof in u trouw, ik sta op uw belofte! Pas daarna wordt probleem voorgelegd! Maar je moet het wel vragen. Je hebt niet, omdat je niet vraag!

4. Ga in een crisis God prijzen vol overgave!

 Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.’ 2 Kronieken 20:12

Hoe reageer je als je in een donker steegje loopt en iemand duwt een pistool in je rug. Je heft je handen omhoog. Dat is een universeel teken van je overgeven. Maar we heffen onze handen op tijdens lofprijs, niet alleen omdat het in de bijbel staat, maar ook omdat het een uiting is van overgave aan God. God ik heb u nodig. Josafat gaf zich over in de handen van God en beleed dat hij niets kon doen, maar dat God het moest doen.

5. Ga in een crisis God prijzen en ontvang openbaring
13 Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en kinderen. 14 In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïël, de zoon van Mattanja, een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de HEER en zei: 15 ‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. 16 Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruel, zullen jullie hen treffen. 17 Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’ 18 Josafat boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielde neer om de HEER hulde te brengen. 19 En de Levieten uit de familie van Korach, die weer behoorde tot de familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de HEER, de God van Israël.

Lofprijs veranderd je focus. Je focus gaat naar God, zijn grootheid, zijn daden, zijn beloften, je ogen zijn op hem gericht. En als je naar Jezus kijkt, zie jij hoe mooi hij is, hoe groot, hoe liefdevol. God wil zich openbaren in onze lofprijs een aanbidding. We zingen niet alleen liedjes, nee we sluiten onze ogen, zoeken contact met Jezus, en hij wil jou ontmoeten in je aanbidding.
Hier begon God te spreken, en als god spreekt, dan veranderd je perpectief op de situatie. De situatie is er nog, maar God veranderd jou van binnen. De angst verdwijnt, er komt rust. Dit is niet mijn strijd. Heer ik geef het over aan u. Ik laat los. De bijbel beloofte, dat God zijn troon bouwt op onze lofzang!

Okay, ze hebben een geweldige samenkomst gehad. Goede spreker die Josafat, wow, wat een worship aan het einde, wat een openbaring en een krachtige profetie! Jammer dat het afgelopen is, ik wou dat we hier konden blijven. Maar dan staat er in vers 20, de volgende morgen……….maandag……
Tijd voor actie. Niet in de tempel blijven, nee, God had gezegd dat ze de vijand tegemoet moesten gaan. De aanval kiezen. Spannend. Knikkende knieen. Konden ze dit vast houden, zouden ze hun ogen op God kunnen houden, hem blijven vertrouwen. Er staat:

20 De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa. Bij hun vertrek trad Josafat naar voren en sprak hen als volgt toe: ‘Juda en Jeruzalem, luister! Vertrouw op de HEER, uw God, en u zult standhouden, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.’ 21 In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de HEER te zingen.

6. Ga in een crisis God prijzen en zie hoe God de overwinning geeft

Josafat moedig het volk aan om te blijven vertrouwen op de Heer, ook al nader je de vijand, komt het prolbeem dichterbij. En wat is daarvoor nodig, juist: lofprijs. En hij wees zangers aan.

We lezen verder:
Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: ‘Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw.’ 22 Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. 23 De Ammonieten en Moabieten raakten slaags met de bewoners van het Seïrgebergte en doodden hen tot de laatste man. En nadat ze met de bewoners van Seïr hadden afgerekend, stortten ze zich op elkaar. 24 De Judeeërs waren inmiddels op een punt aangekomen van waar ze de woestijn konden overzien. Toen ze uitkeken naar het leger, zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken: niemand was ontkomen. 25 Josafat en zijn leger gingen eropaf om de buit binnen te halen. Ze troffen een grote kudde vee aan, en goederen, kleding en kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij dragen kon. Het kostte wel drie dagen om alles te vergaren, zo groot was de buit.

De zangers trokken voor de soldaten uit! Ze zongen niet help ons God. Nee, ze zongen over zijn trouw die eeuwig duurt! Josafat wist, dat de strijd niet van vlees en bloed was, maar geestelijk. Josafat wist dat lofprijs hun geloof zou opbouwen, hen geestelijk sterk zo maken, dat hij de vijand zou verwarren en verslaan. En ja hoor, er kwam geen wapen aan te pas, want er staat zodra ze jubelend hun lofzang aanhieven. In de hsv staat met gejuich! De vijand verloor zijn grip op de situatie, en gingen elkaar bevechten. Het probleem lost voor hun ogen op, omdat ze niet meer gericht waren op hun vernietiging maar elkaars vernietiging. Wat hun ondergang leek te worden, werd een zegen. Drie dagen lang hadden ze nodig om de buit te verzamelen.

God zet mensen vrij in lofprijs van onderdrukking van de vijand. Denk maar aan het verhaal van Paulus en silas. In de gevangenis, gemarteld en geboeid, in de diepte kerker, kozen ze ervoor om God te prijzen en hun boeien, maar ook die van de andere gevangen gingen los, deuren gingen open, maar meer nog dat dan, ogen gingen open voor wie Jezus was. De baas van de gevangenis en zijn gezin namen Jezus aan in hun leven. En hij wil je overladen met de zegen van de overwinning van Jezus aan het kruis!

7. Ga in een crisis God prijzen om Hem te danken voor de overwinning

26 De dag daarop kwamen ze bijeen in Emek-Beracha. (Omdat ze daar de HEER loofden wordt die plaats tot op de dag van vandaag Emek-Beracha genoemd.)27 Met Josafat aan het hoofd keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem terug naar Jeruzalem, opgetogen omdat de HEER hen had laten zegevieren over hun vijanden. 28 In Jeruzalem aangekomen trokken ze begeleid door muziek van lieren, harpen en trompetten naar de tempel van de HEER.
29 Toen de andere koninkrijken hoorden hoe de HEER de vijanden van Israël had bestreden, werden ze door vrees voor God bevangen. 30 Voortaan heerste er vrede in het koninkrijk van Josafat, want zijn God verschafte hem rust aan al zijn grenzen.

Emek Beracha. De plek waar ze de heer loofden op de dag van overwinning. De lofprijs die de vijand vernietigde! Waarom gingen ze terug naar de plek. Omdat we God niet alleen moeten zoeken als we hem nodig hebben, als we problemen hebben. Nee, we mogen leren om God ook te zoeken, te prijzen, als Hij het wonder gedaan heeft. Als het goed gaat met ons.
Laten we niet zijn zoals die 10 melaatsen, die genezen waren door Jezus, maar slecht 1 van hen kwam terug om Jezus te prijzen voor wat hij had gedaan.

Psalm 34 zegt:2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof. 3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Altercall
Ik weet niet hoe je hier gekomen bent, wat voor situatie je zit. Misschien herken je dit verhaal van Josafat in je eigen leven. Laten we reageren zoals Josafat reageerde. Laten we een moment zingen filled with wonder, at the mention of your name: Jesus

Laten we zingen God is fighting for us. En doe zoals Josafat deed:
God prijzen om wie Hij is!
God prijzen om wat hij deed!
God prijzen om zijn beloften!
God prijzen vol overgave!
God prijzen en openbaring ontvangen
God prijzen en overwinnen
God danken voor de overwinning

Bekering: laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *